Інвесторам та акціонерам

Проведення річних загальних зборів

″Публічне акціонерне товариство ″Концерн Хлібпром″
(місцезнаходження: 79035, м. Львів, вул. Хлібна, 2)
повідомляє про проведення річних загальних зборів Товариства
13 квітня 2016 року в 11.00 год. за адресою: м. Львів, вул. Хлібна, 2, конференц-зал.

Реєстрація акціонерів для участі у річних загальних зборах Товариства відбудеться 13 квітня 2016 рокуза місцем проведення річних загальних зборів і розпочнеться о 10-00 год. та закінчиться о 10-40 год.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах Товариства: 24 година 07 квітня 2016 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування

(порядок денний річних загальних зборів Товариства):

1.Про обрання лічильної комісії загальних зборiв Товариства.

2.Про затвердження звіту Генерального директора Товариства за 2015 рік.

3.Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2015 рік.

4.Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.

5.Про затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.

6.Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2015 рік.

7.Про визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2016 рік.

8.Про затвердження Положення "Про Загальні збори Товариства" в новій редакції. 

9.Про вчинення та погодження значних правочинів.

10.Про спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах Товариства після 1 травня 2016 року.

Основні показники фінансово-господарської

діяльності Товариства (тис. грн.) за 2015 рік

 

Найменування показника

 

Період

звітний

2015 р.

попередній

2014 р.*

Усього активів  

758 364

728 364

Основні засоби  

299 724

313 378

Довгострокові фінансові інвестиції  

128 221

129 011

Запаси 

88 731

72 904

Сумарна дебіторська заборгованість  

113 284

112 308

Грошові кошти та їх еквіваленти 

43 464

14 345

Нерозподілений прибуток 

-277 461

-188 107

Власний капітал 

41 773

130 065

Статутний капітал 

163 317

163 317

Довгострокові зобов'язання 

454 807

215 973

Поточні зобов'язання 

261 784

382 326

Чистий прибуток (збиток) 

-89 418

-148 099

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

16 331 650 000

16 331 650 000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

3 153

3 339

* Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 р. згідно з даними річного звіту Товариства за 2014 р., затвердженого річними загальними зборами Товариства від 29.04.2015р.

Відповідно до вимог ст. 36 Закону України ″Про акціонерні товариства″ та п. 9.4.1 статуту Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного шляхом надання відповідних документів та проекту (проектів) рішень в електронній формі на письмовий запит акціонера, у якому обов’язково зазначаються найменування акціонера –  юридичної особи або прізвище, ім’я та по-батькові акціонера – фізичної особи, його контактні адреса та номер телефону, кількість (тип) належних йому акцій та до якого обов’язково додається виписка з рахунку у цінних паперах акціонера, видана депозитарною установою (зберігачем) станом на дату подання письмового запиту. Зазначені документи та проект (проекти) рішень надаються на вибір акціонера (вказаний у його письмовому запиті) або шляхом їх передачі акціонеру на відповідному носії електронної інформації, наданому акціонером, за місцезнаходженням Товариства (адреса: м. Львів, вул. Хлібна, 2 (приймальня керівника)), або шляхом відправлення на електронну поштову адресу, вказану акціонером у його письмовому запиті.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами та матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, - Генеральний директор Товариства В.А. Аверченко.

З питань щодо проведення загальних зборів Товариства звертатися за телефоном: (032) 297 72 70 (внутрішній - 2046) у робочі дні з 15-30 год. до 18-00 год.

 Наглядова рада ПАТ «Концерн Хлібпром»

Повернутись до переліку новин

Карта сайту

Заводи

Телефон гарячої лінії:
0 800 508 900
© 2005-2019 «Концерн Хлібпром». Всі права застережено.
Created by Tribal DDB Ukraine