Інвесторам та акціонерам

Повідомлення про проведення спільних загальних зборів товариства

″Публічне акціонерне товариство ″Концерн Хлібпром″
(місцезнаходження: 79035, м. Львів, вул. Хлібна, 2, надалі – "Товариство")
повідомляє про проведення спільних загальних зборів Публічного акціонерного товариства “Концерн Хлібпром” та Публічного акціонерного товариства “Вінницяхліб” (далі – «Спільні загальні збори»)

22 червня 2016 року в 11.00 год. за адресою: м. Львів, вул. Хлібна, 2, конференц-зал.

Реєстрація акціонерів для участі у Спільних загальних зборах відбудеться 22 червня 2016 року за місцем проведення Спільних загальних зборів і розпочнеться о 10-00 год. та закінчиться о 10-40 год.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Спільних загальних зборах: 24 година 15 червня 2016 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування
(порядок денний Спільних загальних зборів):

1. Про обрання лічильної комісії спільних загальних зборів Публічного акціонерного товариства “Концерн Хлібпром” та Публічного акціонерного товариства “Вінницяхліб”.
2. Про внесення змін до статуту Публічного акціонерного товариства “Концерн Хлібпром”, шляхом затвердження статуту Публічного акціонерного товариства “Концерн Хлібпром” в новій редакції.

Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного:

1) З першого питання порядку денного – "Про обрання лічильної комісії спільних загальних зборів Публічного акціонерного товариства “Концерн Хлібпром” та Публічного акціонерного товариства “Вінницяхліб”":
″Обрати лічильну комісію спільних загальних зборів Публічного акціонерного товариства “Концерн Хлібпром” та Публічного акціонерного товариства “Вінницяхліб” у складі:
а) Борисов Олексій Андрійович - голова лічильної комісії;
б) Дутка Наталя Романівна та Піцикевич Володимир Васильович - члени лічильної комісії.″.
2) З другого питання порядку денного – ″Про внесення змін до статуту Публічного акціонерного товариства “Концерн Хлібпром”, шляхом затвердження статуту Публічного акціонерного товариства “Концерн Хлібпром” в новій редакції″:
″1) Внести зміни до статуту Публічного акціонерного товариства “Концерн Хлібпром”, шляхом викладення та затвердження статуту Публічного акціонерного товариства “Концерн Хлібпром” у новій редакції (нова редакція статуту Публічного акціонерного товариства “Концерн Хлібпром” додається).
2) Уповноважити Голову спільних загальних зборів Публічного акціонерного товариства “Концерн Хлібпром” та Публічного акціонерного товариства “Вінницяхліб” підписати від імені акціонерів нову редакцію статуту Публічного акціонерного товариства “Концерн Хлібпром”.
3) Доручити Генеральному директору Публічного акціонерного товариства “Концерн Хлібпром” провести державну реєстрацію нової редакції статуту Публічного акціонерного товариства “Концерн Хлібпром”, з правом видачі довіреностей.″.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: http://hlibprom.com.ua/

Відповідно до вимог ст. 36 Закону України ″Про акціонерні товариства″ та п. 9.4.1 статуту Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного шляхом надання відповідних документів та проекту (проектів) рішень в електронній формі на письмовий запит акціонера, у якому обов’язково зазначаються найменування акціонера – юридичної особи або прізвище, ім’я та по-батькові акціонера – фізичної особи, його контактні адреса та номер телефону, кількість (тип) належних йому акцій та до якого обов’язково додається виписка з рахунку у цінних паперах акціонера, видана депозитарною установою (зберігачем) станом на дату подання письмового запиту. Зазначені документи та проект (проекти) рішень надаються на вибір акціонера (вказаний у його письмовому запиті) або шляхом їх передачі акціонеру на відповідному носії електронної інформації, наданому акціонером, за місцезнаходженням Товариства (адреса: м.Львів, вул.Хлібна, 2 (приймальня керівника)), або шляхом відправлення на електронну поштову адресу, вказану акціонером у його письмовому запиті. Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в день проведення Спільних загальних зборів – також у місці їх проведення (м. Львів, вул. Хлібна, 2, конференц-зал).
Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами та матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Спільних загальних зборів, - Генеральний директор Товариства В.А. Аверченко.

З питань щодо проведення Спільних загальних зборів Товариства звертатися за телефоном: (032) 297 72 70 (внутрішній - 2046) у робочі дні з 15-30 год. до 18-00 год.

Наглядова рада ПАТ «Концерн Хлібпром»

Повернутись до переліку новин

Карта сайту

Заводи

Телефон гарячої лінії:
0 800 508 900
© 2005-2019 «Концерн Хлібпром». Всі права застережено.
Created by Tribal DDB Ukraine