Інвесторам та акціонерам

ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

Публічне акціонерне товариство ″Концерн Хлібпром″

(місцезнаходження: 79035, м. Львів, вул. Хлібна, 2, надалі – "Товариство")

повідомляє про проведення річних загальних зборів Товариства (далі – «Загальні збори»)

25 квітня 2017 року в 11.00 год. за адресою: м. Львів, вул. Хлібна, 2, конференц-зал.

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах відбудеться 25 квітня 2017 року за місцем проведення Загальних зборів і розпочнеться о 10-00 год. та закінчиться о 10-40 год.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 24 година 19 квітня 2017 року.

Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів:

1) З першого питання проекту порядку денного  – «Про обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства»:

″Обрати лічильну комісію річних загальних зборів Товариства у складі:

а) Карпа Павло Степанович - голова лічильної комісії;

б) Борисов Олексій Андрійович та Маркевич Ігор Богданович - члени лічильної комісії.″.

2) З другого питання проекту порядку денного  – ″Про затвердження звіту Генерального директора Товариства за 2016 рік″:

″Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2016 рік (додається).″.

3) З третього питання проекту порядку денного  – ″Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік″:

″Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік (додається).″.

4) З четвертого питання проекту порядку денного  – ″Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік″:

″Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік (додаються).″.

5) З п`ятого питання проекту порядку денного  – ″Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік″:

″Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік (додається).″.

6) З шостого питання проекту порядку денного  – ″Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік″:

″Збитки Товариства за 2016 рік покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.″

7) З сьомого питання проекту порядку денного  – ″Про визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік″:

″Визначити основні напрями діяльності Товариства на 2017 рік (додаються).″.

8) З восьмого питання проекту порядку денного  – "Про зміну типу та найменування Товариства":

«1) Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

2) У зв’язку із зміною типу Товариства змінити найменування Публічного акціонерного товариства ”Концерн Хлібпром” на таке найменування: Приватне акціонерне товариство ”Концерн Хлібпром”.»

9) З дев’ятого питання проекту порядку денного  – "Про внесення змін до статуту Товариства шляхом затвердження статуту Товариства в новій редакції":

″1) Внести зміни до статуту Товариства, викласти та затвердити статут Товариства у новій редакції (нова редакція статуту Товариства додається).

2) Уповноважити Голову та секретаря річних загальних зборів Товариства підписати від імені акціонерів нову редакцію статуту Товариства.

3) Доручити Генеральному директору Товариства провести державну реєстрацію нової редакції статуту Товариства з правом видачі довіреностей.″.

10) З десятого питання проекту порядку денного  – “Про затвердження Положення "Про Загальні збори Товариства" в новій редакції”:

″Затвердити Положення "Про Загальні збори ПАТ "Концерн Хлібпром"" в новій редакції (нова редакція Положення "Про Загальні збори ПАТ "Концерн Хлібпром" додається).″.

11) З одинадцятого питання проекту порядку денного  – "Про затвердження Положення "Про Наглядову раду Товариства" в новій редакції":

″Затвердити Положення "Про Наглядову раду ПАТ "Концерн Хлібпром"" в новій редакції (нова редакція Положення "Про Наглядову раду ПАТ "Концерн Хлібпром" додається).″.

12) З дванадцятого питання проекту порядку денного  – "Про затвердження Положення "Про Ревізійну комісію Товариства" в новій редакції":

″Затвердити Положення "Про Ревізійну комісію ПАТ "Концерн Хлібпром"" в новій редакції (нова редакція Положення "Про Ревізійну комісію ПАТ "Концерн Хлібпром" додається).″.

13) З тринадцятого питання проекту порядку денного  – "Про затвердження Положення "Про Генерального директора Товариства" в новій редакції":

″Затвердити Положення "Про Генерального директора ПАТ "Концерн Хлібпром"" в новій редакції (нова редакція Положення "Про Генерального директора ПАТ "Концерн Хлібпром" додається).″.

14) З чотирнадцятого питання проекту порядку денного  – "Про затвердження Кодексу корпоративного управління Товариства в новій редакції":

″Затвердити Кодекс корпоративного управління ПАТ "Концерн Хлібпром" в новій редакції (нова редакція Кодексу корпоративного управління ПАТ "Концерн Хлібпром" додається).″.

15) З п’ятнадцятого питання проекту порядку денного  – “Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства”:

«Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Антонової Наталії Володимирівни, Антонова Віталія Борисовича, Даниляка Василя Валерійовича, Лексікової Олени Едуардівни, Паська Олега Васильовича.».

16) З шістнадцятого питання проекту порядку денного  – “Про обрання членів Наглядової ради Товариства”:

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування.

17) З сімнадцятого питання проекту порядку денного  – “Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства”:

 «1) Затвердити умови трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства (проекти договорів додаються). Встановити розмір винагороди членів Наглядової ради Товариства, шляхом затвердження кошторису, який буде невід’ємною частиною Положення ”Про Наглядову раду ПАТ ”Концерн Хлібпром”, та розміру винагороди, встановленого у договорах, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

2) Обрати Генерального директора Товариства уповноваженою особою на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.».

18) З вісімнадцятого питання проекту порядку денного  – "Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів":

«1. На підставі ч.3 ст.70 Закону України “Про акціонерні товариства”, попередньо надати згоду на вчинення Товариством з іншими особами значних правочинів (вартість яких перевищуватиме 25% та/або 50% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства), які вчинятимуться протягом 1 (одного) року з дня проведення цих зборів, зокрема:

правочинів, спрямованих на отримання (залучення) Товариством фінансування  та пов'язаних з цим правочинів (зокрема, договори позики, кредитні договори, гарантії, договори акредитиву, факторингу, тощо), а також всі додатки, додаткові договори до них,  договори про припинення тощо. Вартість кожного такого правочину (тобто вартість кожного договору, враховуючи всі додаткові угоди, що можуть бути укладені до нього протягом дії такого договору) не повинна перевищувати суму 600 000 000,00 грн. (шістсот мільйонів) гривень 00 копійок, або еквівалент цієї суми в іншій валюті, розрахований за офіційним курсом Національного банку України станом на день укладення відповідного/их договору/ів;

правочинів щодо відступлення майнових прав, правочинів щодо надання в заставу/іпотеку будь-якого майна (майнових прав), власником якого є Товариство, з метою забезпечення зобов’язань Товариства перед третіми особами за будь-якими договорами (як укладеними на дату проведення цих зборів, так й тих, які будуть укладені в майбутньому) загальною заставною вартістю не більше ніж  600 000 000,00 грн. (шістсот мільйонів) гривень 00 копійок, або еквіваленту цієї суми в іншій валюті, розрахованого за офіційним курсом Національного банку України станом на день укладення відповідного/их договору/ів).

  1. вище, в тому числі визначати самостійно на власний розсуд всі істотні умови таких правочинів, з урахування положень цього рішення. Генеральному директору Товариства надається право на внесення змін та доповнень до зазначених правочинів та на здійснення всіх інших дій, що необхідні для виконання рішень, вказаних в цьому протоколі, в тому числі видавати довіреності на здійснення дій, необхідних для реалізації цих рішень. У випадку, якщо протягом дії вказаних в цьому протоколі рішень Генеральним директором Товариства буде призначено іншу особу, або буде призначено особу, яка тимчасово виконує обов’язки Генерального директора Товариства, всі рішення, що прийняті/ухвалені на Зборах Товариства та викладені в цьому Протоколі, а також повноваження, що надаються Генеральному директору Товариства, зберігають силу для новопризначеної особи або для особи, яка виконує обов’язки Генерального директора Товариства.»

19) З дев’ятнадцятого питання проекту порядку денного – "Про спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах Товариства":

«Установити, що з моменту прийняття цього рішення загальних зборів Товариства бюлетені для голосування на загальних зборах Товариства засвідчуються у спосіб визначений статутом Товариства, а рішення «Про спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах Товариства після 1 травня 2016 року», прийняте з дев’ятого питання порядку денного річних загальних зборів Товариства від 13 квітня 2016 року, втрачає свою чинність.»

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.) за 2016р.

 

Найменування показника

Період

Звітний, 2016 р.

Попередній, 2015 р.

Усього активів

729 919

758 364

Основні засоби  

399 957

299 724

Довгострокові фінансові інвестиції  

-

128 221

Запаси 

50 484

88 731

Сумарна дебіторська заборгованість  

157681

113 284

Грошові кошти та їх еквіваленти 

48 000

43 464

Нерозподілений прибуток 

-266 371

-277 461

Власний капітал 

59323

41 773

Статутний капітал 

163 546

163 317

Довгострокові зобов'язання 

453 293

454 807

Поточні зобов'язання 

217 303

261 784

Чистий прибуток (збиток) 

-799

-89 418

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

16 343 710 785

16 331 650 000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

81 042 946

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

3175

3 153

* Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015р. згідно з даними річного звіту Товариства за 2015р., затвердженого річними загальними зборами Товариства від  13.04.2016р.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://hlibprom.com.ua/  

Відповідно до вимог ст. 36 Закону України ″Про акціонерні товариства″ та п. 9.4.1 Статуту, Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного шляхом надання відповідних документів та проекту (проектів) рішень в електронній формі на письмовий запит акціонера, у якому обов’язково зазначаються найменування акціонера – юридичної особи або прізвище, ім’я та по-батькові акціонера – фізичної особи, його контактні адреса та номер телефону, кількість (тип) належних йому акцій та до якого обов’язково додається виписка з рахунку у цінних паперах акціонера, видана депозитарною установою станом на дату подання письмового запиту. Зазначені документи та проект (проекти) рішень надаються на вибір акціонера (вказаний у його письмовому запиті) або шляхом їх передачі акціонеру на відповідному носії електронної інформації, наданому акціонером, за місцезнаходженням Товариства (адреса: м. Львів, вул. Хлібна, 2 (приймальня керівника, кабінет №1), або шляхом відправлення на електронну поштову адресу, вказану акціонером у його письмовому запиті. Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в день проведення Загальних зборів –  також у місці їх проведення (м. Львів, вул. Хлібна, 2, конференц-зал).

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами та матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, - Генеральний директор Товариства В.А. Аверченко.

З питань щодо проведення загальних зборів Товариства звертатися за телефоном: (032) 297 72 70 (внутрішній - 2046) у робочі дні з 15-30 год. до 18-00 год.

Наглядова рада ПАТ «Концерн Хлібпром»

Повернутись до переліку новин

Карта сайту

Заводи

Телефон гарячої лінії:
0 800 508 900
© 2005-2020 «Концерн Хлібпром». Всі права застережено.
Created by Tribal DDB Ukraine