Інвесторам та акціонерам

Повідомлення акціонерам про проведення річних загальних зборів Товариства

Приватне акціонерне товариство «Концерн Хлібпром»

(місцезнаходження: 79035, м. Львів, вул. Хлібна, 2, надалі – "Товариство")

повідомляє про проведення річних загальних зборів Товариства (далі – «Загальні збори»)

25 квітня 2019 року в 11.00 год. за адресою: м. Львів, вул. Хлібна, 2, конференц-зал.

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах відбудеться 25 квітня 2019 року за місцем проведення Загальних зборів і розпочнеться о 10-00 год. та закінчиться о 10-40 год.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 24 година 19 квітня 2019 року.

Загальна кількість акцій Товариства складає 16 354 578 054 шт., загальна кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів складає 16 288 350 730 шт.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів (проект порядку денного):

1) Про обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства.

2) Про затвердження звіту Генерального Директора Товариства за 2018 рік.

3) Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

4) Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.

5) Про затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

6) Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік.

7) Про визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2019 рік.

Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів:

1) З першого питання проекту порядку денного  – «Про обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства»:

«Обрати лічильну комісію річних загальних зборів Товариства у складі:

а) Карпа Павло Степанович - голова лічильної комісії;

б) Борисов Олексій Андрійович та Британчук Максим Володимирович - члени лічильної комісії».

2) З другого питання проекту порядку денного  – «Про затвердження звіту Генерального директора Товариства за 2018 рік»:

«Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2018 рік (додається)».

3) З третього питання проекту порядку денного  – «Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік»:

«Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік (додається)».

4) З четвертого питання проекту порядку денного  – «Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік»:

«Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік (додаються)».

5) З п`ятого питання проекту порядку денного – «Про затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік»:

«Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік (додається)».

6) З шостого питання проекту порядку денного  – «Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік»:

«Отриманий за 2018 рік прибуток залишити нерозподіленим у розпорядженні Товариства»

7) З сьомого питання проекту порядку денного  – «Про визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2019 рік»:

«Визначити основні напрями діяльності Товариства на 2019 рік (додаються)».

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.) за 2018 р.

Найменування показника

Період

Звітний, 2018 р.

Попередній, 2017 р.

Усього активів

739 871

712 219

Основні засоби  

423 510

440 024

Довгострокові фінансові інвестиції  

-

-

Запаси 

77 001

64 702

Сумарна дебіторська заборгованість  

132 455

113 261

Грошові кошти та їх еквіваленти 

29 033

23 490

Нерозподілений прибуток 

-272 659

-284 342

Власний капітал 

105 737

94 054

Статутний капітал 

163 546

163 546

Довгострокові зобов'язання 

395 278

445 011

Поточні зобов'язання 

238 580

173 154

Чистий прибуток (збиток) 

2 784

- 6 322

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

16 354 578 054

16 343 710 785

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

81 042 946

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

2 989

3 157

* Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017р. згідно з даними річного звіту Товариства за 2017р., затвердженого річними загальними зборами Товариства від  20.04.2018 р.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інша інформація, що передбачена законодавством: http://hlibprom.com.ua/ 

Акціонери Товариства мають права, надані їм відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів протягом строку передбаченого законодавством. Відповідно до вимог ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 9.4.1 Статуту, Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного шляхом надання відповідних документів та проекту (проектів) рішень в електронній формі на письмовий запит акціонера, у якому обов’язково зазначаються найменування акціонера – юридичної особи або прізвище, ім’я та по-батькові акціонера – фізичної особи, його контактні адреса та номер телефону, кількість (тип) належних йому акцій та до якого обов’язково додається виписка з рахунку у цінних паперах акціонера, видана депозитарною установою станом на дату подання письмового запиту. Зазначені документи та проект (проекти) рішень надаються на вибір акціонера (вказаний у його письмовому запиті) або шляхом їх передачі акціонеру на відповідному носії електронної інформації, наданому акціонером, за місцезнаходженням Товариства (адреса: м. Львів, вул. Хлібна, 2 (приймальня керівника, кабінет №1), або шляхом відправлення на електронну поштову адресу, вказану акціонером у його письмовому запиті. Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в день проведення Загальних зборів –  також у місці їх проведення (м. Львів, вул. Хлібна, 2, конференц-зал). Відповідно до статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів.

Для участі у Загальних зборах акціонеру (його представнику) потрібно мати документ, який ідентифікує особу акціонера (його представника), а представнику акціонера - також документи, що підтверджують повноваження представника на участь та голосування у Загальних зборах. Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю визначається чинним законодавством.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами та матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, - Генеральний директор Товариства В.А. Аверченко.

З питань щодо проведення загальних зборів Товариства звертатися за телефоном: (032) 297 72 70 (внутрішній - 2046) у робочі дні з 15-30 год. до 18-00 год.

Наглядова рада ПрАТ «Концерн Хлібпром»

Повернутись до переліку новин

Карта сайту

Заводи

Телефон гарячої лінії:
0 800 508 900
© 2005-2020 «Концерн Хлібпром». Всі права застережено.
Created by Tribal DDB Ukraine