Інвесторам та акціонерам

Повідомляє про проведення річних загальних зборів Товариства

Приватне акціонерне товариство «Концерн Хлібпром»

(місцезнаходження: 79035, м. Львів, вул. Хлібна, 2, надалі – "Товариство")

повідомляє про проведення річних загальних зборів Товариства (далі – «Загальні збори»)

14 квітня 2021 року в 11.00 год. за адресою: м. Львів, вул. Хлібна, 2, конференц-зал.

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах відбудеться 14 квітня 2021 року за місцем проведення Загальних зборів і розпочнеться о 10-00 год. та закінчиться о 10-40 год.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 24 година 8 квітня 2021 року.

Загальна кількість акцій Товариства складає 16 354 578 054 шт., загальна кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів складає 16 288 350 730 шт.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів (проект порядку денного):

1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства.

2. Про затвердження звіту Генерального Директора Товариства за 2020 рік.

3. Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік.

4. Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік.

5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.

6. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2020 рік.

7. Про визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2021 рік.

8. Про внесення змін до статуту Товариства шляхом затвердження статуту Товариства в новій редакції.

9. Про затвердження Положення "Про Наглядову раду Товариства" в новій редакції.

10. Про втрату чинності Положення "Про Ревізійну комісію Товариства".

11. Про затвердження Кодексу корпоративного управління Товариства в новій редакції.

12. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

13.Про затвердження суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з аудиту фінансової звітності Товариства за результатами 2020 року.

Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів:

1) З першого питання проекту порядку денного – «Про обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства»:

«Обрати лічильну комісію річних загальних зборів Товариства у складі:

а) Карпа Павло Степанович - голова лічильної комісії;

б) Борисов Олексій Андрійович та Копик Юлія Василівна - члени лічильної комісії.».

2) З другого питання проекту порядку денного – «Про затвердження звіту Генерального директора Товариства за 2020 рік»:

«Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2020 рік (додається)».

3) З третього питання проекту порядку денного – «Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік»:

«Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік (додається)».

4) З четвертого питання проекту порядку денного – «Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік»:

«Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік (додаються).».

5) З п`ятого питання проекту порядку денного – «Про затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік»:

«Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік (додається).».

6) З шостого питання проекту порядку денного – «Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2020 рік»:

«Отриманий за 2020 рік прибуток залишити нерозподіленим у розпорядженні Товариства.»

7) З сьомого питання проекту порядку денного – «Про визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2021 рік»:

«Визначити основні напрями діяльності Товариства на 2021 рік (додаються).».

8) З восьмого питання проекту порядку денного – «Про внесення змін до статуту Товариства шляхом затвердження статуту Товариства в новій редакції»:

«1) Внести зміни до статуту Товариства, викласти та затвердити статут Товариства у новій редакції (нова редакція статуту Товариства додається).

2) Уповноважити Голову та секретаря річних загальних зборів Товариства підписати від імені акціонерів нову редакцію статуту Товариства.

3) Доручити Директору Товариства провести державну реєстрацію нової редакції статуту Товариства з правом видачі довіреностей.».

9) З дев’ятого питання проекту порядку денного – «Про затвердження Положення «Про Наглядову раду Товариства» в новій редакції»:

«Затвердити Положення «Про Наглядову раду Товариства» в новій редакції (нова редакція Положення «Про Наглядову раду Товариства» додається).».

10) З десятого питання проекту порядку денного – «Про скасування Положення «Про Ревізійну комісію Товариства»:

«Скасувати (визнати таким що втратило чинність) Положення «Про Ревізійну комісію Товариства».».

11) З одинадцятого питання проекту порядку денного – «Про затвердження Кодексу корпоративного управління Товариства в новій редакції»:

«Затвердити Кодекс корпоративного управління Товариства в новій редакції (нова редакція Кодексу корпоративного управління Товариства додається)».

12) З дванадцятого питання проекту порядку денного – «Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства»:

«Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства Коненка Олексія Андрійовича, Співака Андрія Ігоровича, Колач Юлії Львівни».

13) З тринадцятого питання проекту порядку денного – «Про затвердження суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з аудиту фінансової звітності Товариства за результатами 2020 року»:

«Затвердити Товариство з обмеженою відповідальністю «НЕКСІЯ ДК АУДИТ» (код ЄДРПОУ – 32409677) в якості суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з аудиту фінансової звітності Товариства за результатами 2020 року»

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.) за 2020р.

 

Найменування показника

Період

Звітний, 2020р.

Попередній, 2019р.*

Усього активів

714 776  

723 007  

Основні засоби  

397 605  

429 400  

Довгострокові фінансові інвестиції  

5 860  

 0

Запаси 

107 398  

73 147  

Сумарна дебіторська заборгованість  

105 849  

108 717  

Грошові кошти та їх еквіваленти 

9 972  

39 814  

Нерозподілений прибуток 

-114 127  

-166 221  

Власний капітал 

254 492  

212 176  

Статутний капітал 

163 546  

163 546  

Довгострокові зобов'язання 

237 124  

304 037  

Поточні зобов'язання 

223 160  

206 794  

Чистий прибуток (збиток) 

42 316 

98 960  

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

16354578054

16354578054

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-  

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

-

-  

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

2 766

2 791  

* Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019р. згідно з даними річного звіту Товариства за 2019р., затвердженого річними загальними зборами Товариства від 23.04.2020р.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інша інформація, що передбачена законодавством: http://hlibprom.com.ua/

Акціонери Товариства мають права, надані їм відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів протягом строку передбаченого законодавством. Відповідно до вимог ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 9.4.1 Статуту, Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного шляхом надання відповідних документів та проекту (проектів) рішень в електронній формі на письмовий запит акціонера, у якому обов’язково зазначаються найменування акціонера – юридичної особи або прізвище, ім’я та по-батькові акціонера – фізичної особи, його контактні адреса та номер телефону, кількість (тип) належних йому акцій та до якого обов’язково додається виписка з рахунку у цінних паперах акціонера, видана депозитарною установою станом на дату подання письмового запиту. Зазначені документи та проект (проекти) рішень надаються на вибір акціонера (вказаний у його письмовому запиті) або шляхом їх передачі акціонеру на відповідному носії електронної інформації, наданому акціонером, за місцезнаходженням Товариства (адреса: м. Львів, вул. Хлібна, 2 (приймальня керівника, кабінет №1), або шляхом відправлення на електронну поштову адресу, вказану акціонером у його письмовому запиті. Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення (м. Львів, вул. Хлібна, 2, конференц-зал). Відповідно до статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства розкриваються у встановленому законодавством порядку.

Для участі у Загальних зборах акціонеру (його представнику) потрібно мати документ, який ідентифікує особу акціонера (його представника), а представнику акціонера - також документи, що підтверджують повноваження представника на участь та голосування у Загальних зборах. Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю визначається чинним законодавством.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами та матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, - Генеральний директор Товариства В.А. Аверченко.

З питань щодо проведення загальних зборів Товариства звертатися за телефоном: (032) 297 72 70 (внутрішній - 2047) у робочі дні з 15-30 год. до 18-00 год.

Наглядова рада ПрАТ «Концерн Хлібпром»

Повернутись до переліку новин

Карта сайту

Заводи

Телефон гарячої лінії:
0 800 508 900
© 2005-2020 «Концерн Хлібпром». Всі права застережено.
Created by Tribal DDB Ukraine