Інвесторам та акціонерам

Повідомлення акціонерам про проведення позачергових загальних зборів Товариства - вересень 2017

Приватне акціонерне товариство ″Концерн Хлібпром″

(місцезнаходження: 79035, м. Львів, вул. Хлібна, 2, надалі – "Товариство")

повідомляє про проведення позачергових загальних зборів Товариства (далі – «Загальні збори»)

15 вересня 2017 року в 11:00 год. за адресою: м. Львів, вул. Хлібна, 2, третій поверх, конференц-зал.

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах відбудеться 15 вересня 2017 року за місцем проведення Загальних зборів і розпочнеться о 10:00 год. та закінчиться о 10:40 год.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 24 година 11 вересня 2017 року.

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів:

1) З першого питання проекту порядку денного  – «Про обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства»:

″Обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів Товариства у складі:

а) Борисов Олексій Андрійович - голова лічильної комісії;

б) Степанюк Ніна Леонтіївна та Пашук Андрій Володимирович - члени лічильної комісії.″.

2) З другого питання проекту порядку денного  – ″Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення″:

"1. На підставі ч.3 ст.70 ЗУ “Про акціонерні товариства”, попередньо схвалити укладення Товариством з ПАТ «СБЕРБАНК» (далі – «Банк») значних правочинів (вартість яких перевищуватиме 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства), які вчинятимуться протягом 1 (одного) року з дня проведення цих зборів, а саме:

-  правочинів, направлених на отримання Товариством грошових коштів (договори позики, кредитні договори, гарантії, договори акредитиву, факторингу, тощо, включаючи всі додаткові угоди до них, що можуть бути укладені протягом дії таких договорів), а також будь-яких додаткових угод/додаткових договорів/договорів про внесення змін до Договору про відкриття кредитної лінії №23-Н/09/21/ЮО від 29.10.2009 р. (який вже укладений на дату проведення цих зборів) (в тому числі, але не виключно, змін та доповнень, які стосуються встановлення в кредитному договорі додаткових умов/обмежень/зобов’язань Товариства, встановлення будь-яких комісій, зміни строку дії такого правочину (в тому числі його пролонгації), зміни розміру процентної ставки по такому правочину (в тому числі її збільшення), зміни графіку погашення кредитної лініїв будь-який спосіб, в тому числі з встановленням графіку погашення/зниження ліміту всієї заборгованості в кінці строку кредитування та/або встановленням щомісячного графіку погашення/зниження заборгованості, із зміною (збільшенням та/або зменшенням) ліміту кредитування до будь-якого розміру та ін.). Вартість кожного такого правочину (тобто вартість кожного договору, враховуючи всі додаткові угоди, що можуть бути укладені до нього протягом дії такого договору, а також вартість Договору про відкриття кредитної лінії №23-Н/09/21/ЮО від 29.10.2009 р. з урахуванням усіх укладених до нього протягом дії цього рішення додаткових договорів/додаткових угод/договорів про внесення змін) не повинна перевищувати суму 700 000 000,00 грн. (сімсот мільйонів гривень 00 копійок), або еквівалент цієї суми в іншій валюті, розрахований за офіційним курсом Національного банку України станом на день укладення відповідного/их договору/ів. При цьому, загальна сума всіх правочинів (договорів), направлених на отримання Товариством грошових коштів, в тому числі загальна сума Договору про відкриття кредитної лінії №23-Н/09/21/ЮО від 29.10.2009 р. з урахуванням всіх змін і доповнень до нього, не повинна перевищувати 700 000 000, 00 грн. (сімсот мільйонів гривень 00 копійок), або еквівалент цієї суми в іншій валюті, розрахований за офіційним курсом Національного банку України станом на день укладення відповідного/их договору/ів.

-  правочинів щодо відступлення Банку майнових прав, правочинів щодо надання в заставу/іпотеку Банку будь-якого майна (майнових прав), власником якого/их є Товариство, з метою забезпечення виконання зобов’язань Товариства перед Банком за будь-якими договорами (як укладеними на дату проведення цих зборів, так й тих, які будуть укладені протягом року), в т.ч. за Договором про відкриття кредитної лінії №23-Н/09/21/ЮО від 29.10.2009 р. (загальною заставною вартістю не більше ніж 700 000 000,00 грн. (сімсот мільйонів гривень 00 копійок) (або їх еквіваленту в іншій валюті, розрахованого за офіційним курсом Національного банку України станом на день укладення відповідного/их договору/ів, загальною ринковою вартістю не більше ніж 700 000,00 грн. (сімсот мільйонів гривень 00 копійок)), а також будь-яких додаткових угод/додаткових договорів/договорів про внесення змін (в тому числі, але не виключно, правочинів щодо відступлення Банку додатково нових майнових прав, правочинів щодо надання в заставу/іпотеку Банку додатково будь-якого нового майна (майнових прав), власником якого/их є Товариство, а також вилучення будь-якого майна із переліку заставного/іпотечного майна, власником якого/их є Товариство) до усіх договорів застави, іпотеки, відступлення права вимоги, укладених Товариством з Банком в якості забезпечення виконання зобов’язань перед Банком за Договором про відкриття кредитної лінії №23-Н/09/21/ЮО від 29.10.2009 р. (при цьому заставна вартість майна згідно кожного такого договору застави, іпотеки, відступлення прав вимоги з урахуванням усіх додаткових угод/додаткових договорів/договорів про внесення змін, що укладені/можуть бути укладені протягом дії кожного з цих договорів, не повинна перевищувати 700 000 000,00 грн. (сімсот мільйонів гривень 00 копійок), або еквівалент цієї суми в іншій валюті, розрахований за офіційним курсом Національного банку України станом на день укладання відповідного/их договору/ів; при цьому ринкова вартість майна кожного такого договору застави, іпотеки, відступлення прав вимоги з урахуванням усіх додаткових угод/додаткових договорів/договорів про внесення змін, що укладені/можуть бути укладені протягом дії кожного з цим договорів, не повинна перевищувати суму 700 000,00 грн. (сімсот мільйонів гривень 00 копійок) або еквівалент цієї суми в іншій валюті, розрахований за офіційним курсом Національного банку України, станом на день укладання відповідного/их договору/ів; при цьому загальна заставна вартість майна згідно всіх таких правочинів не повинна перевищувати 700 000 000,00 грн. (сімсот мільйонів гривень 00 копійок), або еквівалент цієї суми в іншій валюті, розрахований за офіційним курсом Національного банку України станом на день укладення відповідного/их договору/ів; при цьому загальна ринкова вартість майна згідно всіх таких правочинів не повинна перевищувати суму 700 000 000,00 грн. (сімсот мільйонів гривень 00 копійок) або еквівалент цієї суми в іншій валюті, розрахований за офіційним курсом Національного банку України станом на день укладання відповідного/их договору/ів).

2)  Надати повноваження Генеральному директору Товариства (виключно за окремим рішенням Наглядової ради Товариства) на укладання та підписання з Банком всіх значних правочинів (договорів, додаткових угод), зазначених (перелічених) вище в п. 1 питання 2 порядку денного цього протоколу, в тому числі визначати самостійно на власний розсуд всі істотні умови таких правочинів (договорів, додаткових угод/додаткових договорів/договорів про внесення змін) з урахування положень цього протоколу. Також Генеральному директору Товариства (виключно за окремим рішенням Наглядової ради Товариства) надається право на внесення змін та доповнень до зазначених правочинів (договорів) (в тому числі змін та доповнень, які стосуються зміни строку дії таких правочинів (в тому числі їх пролонгації), зміни розміру процентної ставки по таким правочинам (в тому числі її збільшення), зміни графіку погашення кредитної лініїв будь-який спосіб, в тому числі з встановленням графіку погашення/зниження ліміту всієї заборгованості в кінці строку кредитування та/або встановленням щомісячного графіку погашення/зниження заборгованості, із зміною (збільшенням та/або зменшенням) ліміту кредитування до будь-якого розміру та ін.) – з урахування положень цього протоколу, на надання до Банку будь-яких документів, пов’язаних з укладенням зазначених правочинів (договорів), та на здійснення всіх інших дій, що необхідні для виконання рішень, вказаних в цьому протоколі, в тому числі видавати довіреності на здійснення дій, необхідних для реалізації цих рішень.

У випадку, якщо протягом дії вказаних в цьому протоколі рішень Генеральним директором Товариства буде призначено іншу особу, або буде призначено особу, яка тимчасово виконує обов’язки Генерального директора Товариства - всі рішення, що прийняті/ухвалені на Зборах Товариства та викладені в цьому Протоколі, а також повноваження, що надаються Генеральному директору Товариства, зберігають силу для новопризначеної особи або для особи, яка тимчасово виконує обов’язки Генерального директора Товариства."

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://hlibprom.com.ua/  

Відповідно до вимог ст. 36 Закону України ″Про акціонерні товариства″ та п. 9.4.1 Статуту, Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного шляхом надання відповідних документів та проекту (проектів) рішень в електронній формі на письмовий запит акціонера, у якому обов’язково зазначаються найменування акціонера – юридичної особи або прізвище, ім’я та по-батькові акціонера – фізичної особи, його контактні адреса та номер телефону, кількість (тип) належних йому акцій та до якого обов’язково додається виписка з рахунку у цінних паперах акціонера, видана депозитарною установою станом на дату подання письмового запиту. Зазначені документи та проект (проекти) рішень надаються на вибір акціонера (вказаний у його письмовому запиті) або шляхом їх передачі акціонеру на відповідному носії електронної інформації, наданому акціонером, за місцезнаходженням Товариства (адреса: м. Львів, вул. Хлібна, 2 (приймальня керівника, кабінет №1), або шляхом відправлення на електронну поштову адресу, вказану акціонером у його письмовому запиті. Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в день проведення Загальних зборів –  також у місці їх проведення (м. Львів, вул. Хлібна, 2, третій поверх, конференц-зал).

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами та матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, - Генеральний директор Товариства В.А. Аверченко.

З питань щодо проведення загальних зборів Товариства звертатися за телефоном: (032) 297 72 70 (внутрішній - 2046) у робочі дні з 15-30 год. до 18-00 год.

Наглядова рада ПрАТ «Концерн Хлібпром»

Повернутись до переліку новин

Карта сайту

Заводи

Телефон гарячої лінії:
0 800 508 900
© 2005-2020 «Концерн Хлібпром». Всі права застережено.
Created by Tribal DDB Ukraine