Інвесторам та акціонерам

Повідомлення акціонерам про проведення річних загальних зборів Товариства

Приватне акціонерне товариство ″Концерн Хлібпром″

(місцезнаходження: 79035, м. Львів, вул. Хлібна, 2, надалі – "Товариство")

повідомляє про проведення річних загальних зборів Товариства (далі – «Загальні збори»)

20 квітня 2018 року в 11.00 год. за адресою: м. Львів, вул. Хлібна, 2, конференц-зал.

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах відбудеться 20 квітня 2018року за місцем проведення Загальних зборів і розпочнеться о 10-00 год. та закінчиться о 10-40 год.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 24 година 16квітня 2018 року.

Загальна кількість акцій Товариства складає 16 354 578 054 шт., загальна кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів складає 16 288 350 805 шт.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів (проект порядку денного):

 1. 1.Про обрання лічильної комісії загальних зборiв Товариства.
 2. 2.Про затвердження звіту Генерального Директора Товариства за 2017 рік.
 3. 3.Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
 4. 4.Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.
 5. 5.Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
 6. 6.Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.
 7. 7.Про визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2018 рік.
 8. 8.Про внесення змін до статуту Товариства шляхом затвердження статуту Товариства в новій редакції.
 9. 9.Про затвердження Положення "Про Загальні збори Товариства" в новій редакції.
 10. 10.Про затвердження Положення "Про Наглядову раду Товариства" в новій редакції.
 11. 11.Про затвердження Положення "Про Ревізійну комісію Товариства" в новій редакції.
 12. 12.Про затвердження Положення "Про Генерального директора Товариства" в новій редакції.
 13. 13.Про затвердження Кодексу корпоративного управління Товариства в новій редакції.
 14. 14.Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
 15. 15.Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
 16. 16.Про затвердження умов договорів, які укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства.
 17. 17.Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів:

1) З першого питання проекту порядку денного  – «Про обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства»:

″Обрати лічильну комісію річних загальних зборів Товариства у складі:

а) Карпа Павло Степанович - голова лічильної комісії;

б) Борисов Олексій Андрійович та Полянська Ірина Ярославівна - члени лічильної комісії.″.

2) З другого питання проекту порядку денного  – ″Про затвердження звіту Генеральногодиректора Товариства за 2017 рік″:

″Затвердити звіт Генеральногодиректора Товариства за 2017 рік (додається).″.

3) З третього питання проекту порядку денного  – ″Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік″:

″Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік (додається).″.

4) З четвертого питання проекту порядку денного  – ″Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік″:

″Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік (додаються).″.

5) З п`ятого питання проекту порядку денного  – ″Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік″:

″Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік (додається).″.

6) З шостого питання проекту порядку денного  – ″Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік″:

″Збитки Товариства за 2017 рік покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.″

7) З сьомого питання проекту порядку денного  – ″Про визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2018 рік″:

″Визначити основні напрями діяльності Товариства на 2018 рік (додаються).″.

8) З восьмого питання проекту порядку денного – "Про внесення змін до статуту Товариства шляхом затвердження статуту Товариства в новій редакції":

″1) Внести зміни до статуту Товариства, викласти та затвердити статут Товариства у новій редакції (нова редакція статуту Товариства додається).

2) Уповноважити Голову та секретаря річних загальних зборів Товариства підписати від імені акціонерів нову редакцію статуту Товариства.

3) Доручити Генеральному директору Товариства провести державну реєстрацію нової редакції статуту Товариства з правом видачі довіреностей.″.

9) З дев’ятого питання проекту порядку денного – “Про затвердження Положення "Про Загальні збори Товариства" в новій редакції”:

″Затвердити Положення "Про Загальні збори ПрАТ "Концерн Хлібпром"" в новій редакції (нова редакція Положення "Про Загальні збори ПрАТ "Концерн Хлібпром" додається).″.

10) З десятого питання проекту порядку денного  – "Про затвердження Положення "Про Наглядову раду Товариства" в новій редакції":

″Затвердити Положення "Про Наглядову раду ПрАТ "Концерн Хлібпром"" в новій редакції (нова редакція Положення "Про Наглядову раду ПрАТ "Концерн Хлібпром" додається).″.

11) З одинадцятого питання проекту порядку денного – "Про затвердження Положення "Про Ревізійну комісію Товариства" в новій редакції":

″Затвердити Положення "Про Ревізійну комісію ПрАТ "Концерн Хлібпром"" в новій редакції (нова редакція Положення "Про Ревізійну комісію ПрАТ "Концерн Хлібпром" додається).″.

12) З дванадцятого питання проекту порядку денного – "Про затвердження Положення "Про Генеральногодиректора Товариства" в новій редакції":

″Затвердити Положення "Про Генеральногодиректора ПрАТ "Концерн Хлібпром"" в новій редакції (нова редакція Положення "Про Генеральногодиректора ПрАТ "Концерн Хлібпром" додається).″.

13) З тринадцятого питання проекту порядку денного – "Про затвердження Кодексу корпоративного управління Товариства в новій редакції":

″Затвердити Кодекс корпоративного управління ПрАТ "Концерн Хлібпром" в новій редакції (нова редакція Кодексу корпоративного управління ПрАТ "Концерн Хлібпром" додається).″.

14) З чотирнадцятого питання проекту порядку денного  – "Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства":

"Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства Кобетяка Олександра Олександровича, Запотічного Петра Богдановича, Проців Ольги Ваилівни.".

15) З п’ятнадцятого питання проекту порядку денного – "Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства":

Обрання членів Ревізійної комісії Товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування.

16) З шістнадцятого питання проекту порядку денного  – "Про затвердження умов договорів, які укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства":

"Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства (проекти договорів додаються) та уповноважити Генерального директора Товариства підписати зазначені договори."

17) З сімнадцятого питання проекту порядку денного  – "Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів":

«1. На підставі ч.3 ст.70 Закону України “Про акціонерні товариства”, попередньо надати згоду на вчинення Товариством з іншими особами значних правочинів граничною сукупною вартістю сімсот мільйонів гривень, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, зокрема:

-       правочинів, спрямованих на отримання (залучення) Товариством фінансування  та пов'язаних з цим правочинів (зокрема, договори позики, кредитні договори, гарантії, договори акредитиву, факторингу, тощо), а також всі додатки, додаткові договори до них,  договори про внесення змін, про припинення тощо, граничною сукупною вартістю сімсот мільйонів гривень;

-        правочинів щодо відступлення майнових прав, правочинів щодо надання в заставу/іпотеку будь-якого майна (майнових прав), власником якого є Товариство, з метою забезпечення зобов’язань Товариства перед третіми особами за будь-якими договорами (як укладеними на дату проведення цих зборів, так й тих, які будуть укладені в майбутньому) граничною сукупною вартістю сімсот мільйонів гривень.

 1. 2. Надати повноваження Генеральному директору Товариства, з правом видачі довіреностей іншим особам, на укладання та підписання всіх правочинів, зазначених вище, в тому числі визначати самостійно на власний розсуд всі істотні умови таких правочинів, з урахування положень цього рішення, а також укладати договори про внесення змін та доповнень до зазначених правочинів та здійснювати всі інші дії, що необхідні для виконання вищевказаних рішень.»

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.) за 2017р.

Найменування показника

Період

Звітний, 2017 р.

Попередній, 2016 р.

Усього активів

712 219

729 919

Основні засоби  

440 024

399 957

Довгострокові фінансові інвестиції  

-

-

Запаси 

64 702

50 484

Сумарна дебіторська заборгованість  

113 261

157681

Грошові кошти та їх еквіваленти 

23 490

48 000

Нерозподілений прибуток 

-284 342

-266 371

Власний капітал 

94 054

59 323

Статутний капітал 

163 546

163 546

Довгострокові зобов'язання 

445 011

453 293

Поточні зобов'язання 

173 154

217 303

Чистий прибуток (збиток) 

- 6 322

-799

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

16 343 710 785

16 343 710 785

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

81 042 946

81 042 946

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

3 157

3175

* Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016р. згідно з даними річного звіту Товариства за 2016р., затвердженого річними загальними зборами Товариства від  25.04.2017р.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інша інформація, що передбачена законодавством: http://hlibprom.com.ua/  

Акціонери Товариства мають права, надані їм відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України ″Про акціонерні товариства″, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів протягом строку передбаченого законодавством. Відповідно до вимог ст. 36 Закону України ″Про акціонерні товариства″ та п. 9.4.1 Статуту, Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного шляхом надання відповідних документів та проекту (проектів) рішень в електронній формі на письмовий запит акціонера, у якому обов’язково зазначаються найменування акціонера – юридичної особи або прізвище, ім’я та по-батькові акціонера – фізичної особи, його контактні адреса та номер телефону, кількість (тип) належних йому акцій та до якого обов’язково додається виписка з рахунку у цінних паперах акціонера, видана депозитарною установою станом на дату подання письмового запиту. Зазначені документи та проект (проекти) рішень надаються на вибір акціонера (вказаний у його письмовому запиті) або шляхом їх передачі акціонеру на відповідному носії електронної інформації, наданому акціонером, за місцезнаходженням Товариства (адреса: м. Львів, вул. Хлібна, 2 (приймальня керівника, кабінет №1), або шляхом відправлення на електронну поштову адресу, вказану акціонером у його письмовому запиті. Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в день проведення Загальних зборів –  також у місці їх проведення (м. Львів, вул. Хлібна, 2, конференц-зал). Відповідно до статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів.

Для участі у Загальних зборах акціонеру (його представнику) потрібно мати документ, який ідентифікує особу акціонера (його представника), а представнику акціонера - також документи, що підтверджують повноваження представника на участь та голосування у Загальних зборах. Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю визначається чинним законодавством.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами та матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, - Генеральний директор Товариства В.А. Аверченко.

З питань щодо проведення загальних зборів Товариства звертатися за телефоном: (032) 297 72 70 (внутрішній - 2046) у робочі дні з 15-30 год. до 18-00 год.

Наглядова рада ПрАТ «Концерн Хлібпром»

Повернутись до переліку новин

Карта сайту

Заводи

Телефон гарячої лінії:
0 800 508 900
© 2005-2020 «Концерн Хлібпром». Всі права застережено.
Created by Tribal DDB Ukraine