Інвесторам та акціонерам

Повідомляє про проведення позачергових загальних зборів Товариства

Приватне акціонерне товариство «Концерн Хлібпром»
(місцезнаходження: 79035, м. Львів, вул. Хлібна, 2, надалі – "Товариство")
повідомляє про проведення позачергових загальних зборів Товариства (далі – «Загальні збори»)

29 жовтня 2021 року в 11.00 год. за адресою: м. Львів, вул. Хлібна, 2, конференц-зал.

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах відбудеться 29 жовтня 2021 року за місцем проведення Загальних зборів і розпочнеться о 10-00 год. та закінчиться о 10-40 год.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 24 година 25 жовтня 2021 року.
Загальна кількість акцій Товариства складає 16 354 578 054 шт., загальна кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів складає 16 288 351 684 шт.


Перелік питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів (проект порядку денного):

1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства.
2. Про внесення змін до статуту Товариства шляхом затвердження статуту Товариства в новій редакції.
3. Про затвердження Положення «Про Наглядову раду Товариства» в новій редакції.
4. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
5. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
6. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
7. Про затвердження суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з аудиту фінансової звітності Товариства за результатами 2021 року.


Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів:

1) З першого питання проекту порядку денного – «Про обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства»:
«Обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів Товариства у складі:
а) Борисов Олексій Андрійович - голова лічильної комісії;
б) Копик Юлія Василівна та Пашук Андрій Володимирович - члени лічильної комісії.».
2) З другого питання проекту порядку денного – «Про внесення змін до статуту Товариства шляхом затвердження статуту Товариства в новій редакції»:
«1) Внести зміни до статуту Товариства, викласти та затвердити статут Товариства у новій редакції (нова редакція статуту Товариства додається).
2) Уповноважити Голову та секретаря позачергових загальних зборів Товариства підписати від імені акціонерів нову редакцію статуту Товариства.
3) Доручити Генеральному директору Товариства провести державну реєстрацію нової редакції статуту Товариства з правом видачі довіреностей.».
3) З третього питання проекту порядку денного – «Про затвердження Положення «Про Наглядову раду Товариства» в новій редакції»:
«Затвердити Положення «Про Наглядову раду Товариства» в новій редакції (нова редакція Положення «Про Наглядову раду Товариства» додається).».
4) З четвертого питання проекту порядку денного – «Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства»:
«Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Антонової Наталії Володимирівни, Антонова Віталія Борисовича, Даниляка Василя Валерійовича, Рассказова Дмитра Сергійовича, Купибіди Назара Івановича.».
5) З п’ятого питання проекту порядку денного – «Про обрання членів Наглядової ради Товариства»:
Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування.
6) З шостого питання проекту порядку денного – «Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства»:
«1) Затвердити умови трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства (проекти договорів додаються). Встановити розмір винагороди членів Наглядової ради Товариства, шляхом затвердження кошторису, який буде невід’ємною частиною Положення ”Про Наглядову раду Товариства”, та розміру винагороди, встановленого у договорах, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.
2) Обрати Генерального директора Товариства уповноваженою особою на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.».
7) З сьомого питання проекту порядку денного – «Про затвердження суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з аудиту фінансової звітності Товариства за результатами 2021 року»:
«Затвердити погодженого Наглядовою радою Товариства суб’єкта аудиторської діяльності в якості суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з аудиту фінансової звітності Товариства за результатами 2021 року.»

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інша інформація, що передбачена законодавством: http://hlibprom.com.ua/

Акціонери Товариства мають права, надані їм відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів протягом строку передбаченого законодавством. Відповідно до вимог ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 9.4.1 Статуту, Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного шляхом надання відповідних документів та проекту (проектів) рішень в електронній формі на письмовий запит акціонера, у якому обов’язково зазначаються найменування акціонера – юридичної особи або прізвище, ім’я та по-батькові акціонера – фізичної особи, його контактні адреса та номер телефону, кількість (тип) належних йому акцій та до якого обов’язково додається виписка з рахунку у цінних паперах акціонера, видана депозитарною установою станом на дату подання письмового запиту. Зазначені документи та проект (проекти) рішень надаються на вибір акціонера (вказаний у його письмовому запиті) або шляхом їх передачі акціонеру на відповідному носії електронної інформації, наданому акціонером, за місцезнаходженням Товариства (адреса: м. Львів, вул. Хлібна, 2 (приймальня керівника, кабінет №1), або шляхом відправлення на електронну поштову адресу, вказану акціонером у його письмовому запиті. Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення (м. Львів, вул. Хлібна, 2, конференц-зал). Відповідно до статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів.
Для участі у Загальних зборах акціонеру (його представнику) потрібно мати документ, який ідентифікує особу акціонера (його представника), а представнику акціонера - також документи, що підтверджують повноваження представника на участь та голосування у Загальних зборах. Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю визначається чинним законодавством.
Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами та матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, - Генеральний директор Товариства В.А. Аверченко.
З питань щодо проведення загальних зборів Товариства звертатися за телефоном: (032) 297 72 70 (внутрішній - 2047) у робочі дні з 15-30 год. до 18-00 год.


Наглядова рада ПрАТ «Концерн Хлібпром»

Повернутись до переліку новин

Карта сайту

Заводи

Телефон гарячої лінії:
0 800 508 900
© 2005-2020 «Концерн Хлібпром». Всі права застережено.
Created by Tribal DDB Ukraine